Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych jest firma Svetlana Kunc NowUs gry narodów świata, ul. Św. Barbary 46a/14, 32-020 Wieliczka. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”):

·         Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,

·         posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych).

·         ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·         Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

·         Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy.

·         Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

·         dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby funkcjonowania niniejszej umowy jest:

1.    Zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem na podstawie akceptacji treści umowy, w celu poprawnej realizacji umowy i świadczenia odpowiedniej jakości usług – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).

2.    Ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO).